Regulamin

Regulamin AKERMAN sp. z o.o.

Definicje

  • Cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoba, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, która spełnia przesłanki z art. 87 ust.1 Ustawy.

  • Wykonywanie pracy przez obcokrajowca - zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które są spółkami kapitałowymi w organizacji lub uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dokument wydawany cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy a także spełnione są warunki wskazane w art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Podstawy prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j., Dz.U.08.69.415, z późn. zm., „Ustawa”).

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Dokument, na podstawie którego obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie Karty Polaka

Karta Polaka jest dokumentem wydawanym przez właściwego polskiego konsula potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, na podstawie którego można np. podejmować pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę. Karta Polaka przyznawana jest obywatelom Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca. Należy pamiętać, że Karta Polaka nie jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca na terytorium RP, zatem obcokrajowiec mający Kartę Polaka, chcąc legalnie wykonywać pracę na terytorium RP, musi być również w posiadaniu odpowiedniej wizy bądź zezwolenie na pobyt czasowy.

Organy państwowe uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terenie Polski

Kontrola legalności zatrudnienia obcokrajowców leży w kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o PIP), Straży Granicznej (art. 1 ust 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej). Natomiast do kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski uprawnione są organy Straży Granicznej i Policji, a także Służby Celnej (art. 289 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Masz pytania?